http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Aktualność dokumentów w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

60

Art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych reguluje kwestie związane ze składaniem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Uzupełnianie tych dokumentów zostało uregulowane w art. 26 ust. 3. Kwestia aktualności dokumentów i daty ich złożenia wciąż pozostaje przedmiotem wielu wątpliwości praktycznych.

Stan prawny

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że jednym z podstawowych celów nowelizacji z lipca 2016 r. było odformalizowanie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W poprzednim stanie prawnym wykonawcy zobowiązani byli wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zaś wszystkie dokumenty na potwierdzenie ww. okoliczności składane były wraz z ofertą.

Problem pojawiał się w przypadku uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w ówczesnym brzmieniu. Wykonawcy wzywani do uzupełnienia często antydatowali dokumenty aby wykazać spełnianie wymagań zamawiającego na dzień składania ofert, choć w orzecznictwie KIO przyjmowano, że nie jest konieczne złożenie dokumentu z datą wsteczną…

Julia Jarnicka

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx