http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

BARIERY W DOSTĘPIE DO RYNKU PAŃSTW TRZECICH

14

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2022/1031 Instrument Zamówień Międzynarodowych, strony mające w tym interes mogą wnieść do Komisji Europejskiej skargę z zarzutami dotyczącymi środków lub praktyk stosowanych przez państwa trzecie, ograniczających dostęp do zamówień publicznych tych państw, za pośrednictwem narzędzia internetowego (formularza) udostępnionego na stronie internetowej Komisji: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_IPI Taką skargę może wnieść każdą osobę lub podmiot, na których interes może mieć wpływ środek lub praktyka państwa trzeciego, takie jak przedsiębiorstwa, związki przedsiębiorstw lub główne organizacje międzybranżowe reprezentujące partnerów społecznych na poziomie Unii. Skargi z uzasadnieniem mogą dotyczyć stosowania w państwach trzecich ograniczeń w dostępie do zamówień państw trzecich w szczególności w postaci: wymagań, aby przynajmniej część oferty obejmowała towary lub usługi o określonym pochodzeniu, systemów preferencji cenowych faworyzujących krajowych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także prawnego ograniczenia / zakazu udziału zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych – IZM), które weszło w życie 29 sierpnia 2022 r., zawiera regulacje mające służyć usuwaniu barier w dostępie do zamówień w państwach trzecich dla wykonawców, towarów i usług pochodzących z UE i niedyskryminacyjnemu ich traktowaniu.

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx