Przetarg nieograniczony na świadczenie gminnych usług przewozowych

23

Część druga

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

PODSTAWOWE INFORMACJE WYMAGANE OD ZAMAWIAJĄCYCH

Specyfikacja warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem, który warunkuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znaczenie specyfikacji podkreśla przepis art. 7 ust. 3 Pzp, który definiując dokumenty zamówienia, wprost wskazuje na SWZ jako jeden z nich. Przepisy Pzp określają elementy obligatoryjne i fakultatywne, które muszą znaleźć się w specyfikacji. Dla trybu przetargu nieograniczonego, elementy te zostały wskazane w art. 134 Pzp.

Podstawowe informacje, które muszą być zamieszczone w każdym SWZ dotyczą samej istoty zamówienia i osoby zamawiającego. Obligatoryjne jest podanie danych zamawiającego, dotyczących jego nazwy, adresu, adresu poczty elektronicznej, a także adresu strony prowadzonego postępowania. Kolejną ważną informacją jest adres strony internetowej, na której zamawiający będzie udostępniał wykonawcom wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem. Najczęściej adres ten jest tożsamy z adresem strony postępowania. Zamawiający zobowiązany jest również podać tryb, w którym zamówienie będzie udzielone.

Ponadto, jak wskazuje D. Grześkowiak-Stojek, pomimo braku takiego wymogu, dobrą praktyką, stosowaną przez zamawiających, będzie również wskazanie numeru postępowania, rodzaju zamówienia, a także informacji, czy postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia sektorowego, klasycznego lub też z dziedzin obronności i bezpieczeństwa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WARUNKI WYMAGANE OD WYKONACÓW ORAZ ICH DOKUMENTOWANIE
  • PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE
  • WYMAGANIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  • WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT PRZETARGOWYCH
  • OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
  • ZAPROJEKTOWANIE UMOWY FINALNEJ
  • INSTRUKCJE DLA OFERENTÓW
  • DYSPOZYCJE FAKULTATYWNE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.