http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przetarg nieograniczony na świadczenie gminnych usług przewozowych

32

Część druga

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

PODSTAWOWE INFORMACJE WYMAGANE OD ZAMAWIAJĄCYCH

Specyfikacja warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem, który warunkuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znaczenie specyfikacji podkreśla przepis art. 7 ust. 3 Pzp, który definiując dokumenty zamówienia, wprost wskazuje na SWZ jako jeden z nich. Przepisy Pzp określają elementy obligatoryjne i fakultatywne, które muszą znaleźć się w specyfikacji. Dla trybu przetargu nieograniczonego, elementy te zostały wskazane w art. 134 Pzp.

Podstawowe informacje, które muszą być zamieszczone w każdym SWZ dotyczą samej istoty zamówienia i osoby zamawiającego. Obligatoryjne jest podanie danych zamawiającego, dotyczących jego nazwy, adresu, adresu poczty elektronicznej, a także adresu strony prowadzonego postępowania. Kolejną ważną informacją jest adres strony internetowej, na której zamawiający będzie udostępniał wykonawcom wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem. Najczęściej adres ten jest tożsamy z adresem strony postępowania. Zamawiający zobowiązany jest również podać tryb, w którym zamówienie będzie udzielone.

Ponadto, jak wskazuje D. Grześkowiak-Stojek, pomimo braku takiego wymogu, dobrą praktyką, stosowaną przez zamawiających, będzie również wskazanie numeru postępowania, rodzaju zamówienia, a także informacji, czy postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia sektorowego, klasycznego lub też z dziedzin obronności i bezpieczeństwa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WARUNKI WYMAGANE OD WYKONACÓW ORAZ ICH DOKUMENTOWANIE
  • PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE
  • WYMAGANIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  • WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT PRZETARGOWYCH
  • OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
  • ZAPROJEKTOWANIE UMOWY FINALNEJ
  • INSTRUKCJE DLA OFERENTÓW
  • DYSPOZYCJE FAKULTATYWNE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx