http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Budowanie klauzuli zmiany umowy według metody uproszczonej

141

Z obserwacji rynku zamówień publicznych wynika, że zamawiający najczęściej budują klauzule waloryzacji wynagrodzenia na podstawie at. 439 Prawa zamówień publicznych według metody uproszczonej.

 

Metoda uproszczona może być zastosowana zarówno do umów w sprawie zamówień publicznych z wynagrodzeniem kosztorysowanym, jak i wynagrodzeniem ryczałtowym. Gdy zostanie zbudowana w sposób jednoznaczny, precyzyjny i przejrzysty, jest łatwa w stosowaniu i nie wymaga pogłębionej wiedzy ekonomicznej ani technicznej. Może być opracowana jako klauzula automatyczna i nie będzie wymagać zawarcia aneksu o zmianie umowy.

 

STANOWISKO URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na brak potrzeby zawarcia w przypadku automatycznej klauzuli aneksu do umowy zwrócił uwagę UZP w Komentarzu do Prawa zamówień publicznych:

„O ile zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie klauzuli automatycznej nie będzie wymagała zmiany umowy, lecz jej wykonania zgodnie z treścią postanowienia waloryzacyjnego, o tyle w przypadku braku elementów pozwalających na automatyczne określenie wysokości wynagrodzenia konieczna będzie zmiana umowy i zawarcie aneksu – w konsekwencji złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli. Źródłem zmiany wysokości wynagrodzenia może być zatem sama umowa, ale też aneks sporządzony z uwzględnieniem wytycznych zawartych w umownej klauzuli waloryzacyjnej zawierającej wszystkie elementy opisane w art. 439 ust. 2 Pzp.” (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKA CEN
  • DOSTĘPNE WSKAŹNIKI CEN
  • PRZYKŁADOWE ZAPISY KLAUZUL WALORYZACYJNYCH
  • USTALENIE ZMIANY POZIOMU CENY MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW
  • CZĘSTOTLIWOŚĆ ZMIANY WYNAGRODZENIA
  • MAKSYMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZMIANY WYNAGRODZENIA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx