http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Charakter specyfikacji jako instrumentu gwarantującego przestrzeganie zasady przejrzystości

46
Wprowadzenie
 
Przystępując do organizacji postępowania przetargowego zamawiający ma obowiązek określenia przedmiotu przyszłej umowy o zamówienie oraz warunków udzielenia zamówienia w ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia. Sposób przygotowania dokumentacji przetargowej jest najczęściej określony dokładnie w przepisach krajowych, w aktach administracyjnych lub w formie zaleceń i instrukcji. Przepisy krajowe mogą również przewidywać określoną formę prawną takich dokumentów i wiązać z ich istnieniem konkretne skutki prawne.
Sposób przygotowania dokumentów zamówienia oraz ich treść powinny odzwierciedlać zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć opisu przedmiotu umowy, warunków realizacji kontraktu, kryteriów kwalifikacji czy kryteriów wyboru oferty. Zwłaszcza przygotowanie dokumentów zamówienia udzielanego w trybie wyłączającym negocjacje wymaga szczególnej staranności zamawiającego, ponieważ w dużej mierze jednostronnie będzie on określał warunki przyszłej umowy, a wykonawcy będzie pozostawać tylko możliwość zadania pytań wyjaśniających treść projektowanych postanowień kontraktowych lub ewentualnego zaskarżenia decyzji zamawiającego do organu odwoławczego.
 
Dokumenty zamówienia w ujęciu prawa unijnego           
Powiązane artykuły
 
Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE  (dalej jako dyrektywa 2014/24/UE) pozostawiają państwom członkowskim pewną swobodę w określeniu obowiązków zamawiającego podczas procesu przygotowania dokumentów zamówienia, skupiając się raczej na wymaganej minimalnej treści takiej dokumentacji, niż na jej formie.  Warto zwrócić uwagę, że dyrektywa 2014/24/UE wymienia kilka głównych źródeł informacji o postępowaniu w przedmiocie udzielenie zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania, specyfikacje techniczne oraz pozostałe tzw. dokumenty zamówienia.
Treść, sposób przygotowania i publikacji wymaganych ogłoszeń jest dosyć precyzyjnie określona przez ustawodawcę unijnego w dyrektywie 2014/24/UE oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze nr 842/2011.  Podobnie obszernie ustawodawca unijny uregulował w art. 42-44 dyrektywy 2014/24/UE specyfikacje techniczne, które określają wymagane cechy robót budowlanych, usług lub dostaw oraz związane z nimi środki dowodowe w postaci etykiet, raportów z testów i certyfikatów. 
 
Natomiast pojęcie „dokumentów zamówienia” zostało zdefiniowane bardziej ogólnie w art. 2 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 2014/24/UE i oznacza…
 
Aleksandra Sołtysińska
Hanna Talago-Sławoj

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx