Charakter specyfikacji jako instrumentu gwarantującego przestrzeganie zasady przejrzystości

45
Wprowadzenie
 
Przystępując do organizacji postępowania przetargowego zamawiający ma obowiązek określenia przedmiotu przyszłej umowy o zamówienie oraz warunków udzielenia zamówienia w ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia. Sposób przygotowania dokumentacji przetargowej jest najczęściej określony dokładnie w przepisach krajowych, w aktach administracyjnych lub w formie zaleceń i instrukcji. Przepisy krajowe mogą również przewidywać określoną formę prawną takich dokumentów i wiązać z ich istnieniem konkretne skutki prawne.
Sposób przygotowania dokumentów zamówienia oraz ich treść powinny odzwierciedlać zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć opisu przedmiotu umowy, warunków realizacji kontraktu, kryteriów kwalifikacji czy kryteriów wyboru oferty. Zwłaszcza przygotowanie dokumentów zamówienia udzielanego w trybie wyłączającym negocjacje wymaga szczególnej staranności zamawiającego, ponieważ w dużej mierze jednostronnie będzie on określał warunki przyszłej umowy, a wykonawcy będzie pozostawać tylko możliwość zadania pytań wyjaśniających treść projektowanych postanowień kontraktowych lub ewentualnego zaskarżenia decyzji zamawiającego do organu odwoławczego.
 
Dokumenty zamówienia w ujęciu prawa unijnego           
Powiązane artykuły
 
Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE  (dalej jako dyrektywa 2014/24/UE) pozostawiają państwom członkowskim pewną swobodę w określeniu obowiązków zamawiającego podczas procesu przygotowania dokumentów zamówienia, skupiając się raczej na wymaganej minimalnej treści takiej dokumentacji, niż na jej formie.  Warto zwrócić uwagę, że dyrektywa 2014/24/UE wymienia kilka głównych źródeł informacji o postępowaniu w przedmiocie udzielenie zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania, specyfikacje techniczne oraz pozostałe tzw. dokumenty zamówienia.
Treść, sposób przygotowania i publikacji wymaganych ogłoszeń jest dosyć precyzyjnie określona przez ustawodawcę unijnego w dyrektywie 2014/24/UE oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze nr 842/2011.  Podobnie obszernie ustawodawca unijny uregulował w art. 42-44 dyrektywy 2014/24/UE specyfikacje techniczne, które określają wymagane cechy robót budowlanych, usług lub dostaw oraz związane z nimi środki dowodowe w postaci etykiet, raportów z testów i certyfikatów. 
 
Natomiast pojęcie „dokumentów zamówienia” zostało zdefiniowane bardziej ogólnie w art. 2 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 2014/24/UE i oznacza…
 
Aleksandra Sołtysińska
Hanna Talago-Sławoj

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis