http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ciężar dowodu rażąco niskiej ceny

83

Problematyka ciężaru udowodnienia rażąco niskiej ceny budzi wiele kontrowersji. W ostatnim czasie Urząd Zamówień Publicznych opublikował projekt założeń zmian regulacji, dotyczących rażąco niskiej ceny. Założeniem zmian, projektowanych w Prawie zamówień publicznych jest przewidzenie rozwiązań służących skutecznej identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert z rażąco niską ceną. W wersji skierowanej na konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe z dnia 12 września 2012 r. przewiduje się przeniesienie ciężaru udowodnienia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, z zamawiającego na wykonawcę. Proponuje się wiec przeformułowanie przesłanki odrzucenia oferty poprzez wskazanie, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie złożył wyjaśnień albo jeżeli wyjaśnienia i konsultacje w sposób wystarczający nie uzasadniają niskiego poziomu zaproponowanej przez wykonawcę ceny dostawy, usługi czy roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia. Warto jednak zastanowić się,  czy w świetle linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej proponowana zmiana jest potrzebna. Aktualnie, zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 Prawa zamówień publicznych  zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Proponowana zmiana ustawy nie zmieni zatem zasady, że w przypadku gdy zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a wykonawca wyjaśnień nie złoży, to zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx