http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czy nowe Prawo zamówień publicznych wymaga rewizji?

56

W dniu 30 maja w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych — kluczowe postulaty legislacyjne”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja wzbudziła szerokie zainteresowanie praktyków prawa zamówień publicznych, bowiem udział w jej obradach wzięło ponad 100 osób.

Przez ponad 2 lata swojego funkcjonowania ustawę kilkakrotnie nowelizowano (w tym w trakcie vacatio legis). Była także przedmiotem ponad dwóch tysięcy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz czterystu siedmiu orzeczeń Sądu Zamówień Publicznych.

 

Przez cały okres dotychczasowego obowiązywania ustawy Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych na bieżąco analizowało i monitorowało stosowanie przepisów ustawy.

Członkowie Stowarzyszenia, wobec zbliżającej się oceny funkcjonowania nowego Pzp, postanowili sformułować szereg postulatów de lege ferenda, dotyczących przepisów, które postrzegają jako najbardziej problematyczne i wymagające zmiany. Na podstawie zebranych doświadczeń i wniosków powstał raport zawierający kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Został on zaprezentowany podczas konferencji „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych — kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia”,

Konferencję otworzyła Prezes Zarządu SPZP – Aldona Kowalczyk, a następnie prelegenci, na podstawie wspomnianego wyżej raportu, przestawili postulaty legislacyjne dotyczące czterech wybranych obszarów regulacji Pzp:

  1. przesłanek wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu i aukcji elektronicznej,
  2. umowy w sprawie zamówień publicznych,
  3. środków ochrony prawnej,
  4. odszkodowań w PZP.

 

Największą dyskusję wywołały postulaty dotyczące przesłanki wykluczenia związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście praktycznych trudności związanych z jej stosowaniem na podstawie obowiązujących przepisów.

Stowarzyszenie proponuje rozwiązanie oparte na przesłance szkody powstałej po stronie zamawiającego. Podstawą oceny wiarygodności wykonawcy byłaby szkoda u zamawiającego, a nie fakt nałożenia na wykonawcę kary umownej.

Ambitnym postulatem kierowanym przez Stowarzyszenie są również kwestie związane z środkami odwoławczymi, w tym przede wszystkim kwestia instytucji przystąpienia w zakresie możliwości uzupełnienia braków formalnych przystąpienia. Na kanwie przystąpienia poruszono również problematykę unieważnienia umowy o zamówienie publiczne i kwestię kognicji KIO w tym zakresie. Uczestnicy spotkania podnieśli również kwestię uregulowania roszczeń odszkodowawczych wykonawców z tytułu naruszenia przez zamawiających przepisów Pzp.

Raport „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych — kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia” został przekazany do Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Stowarzyszenie będzie kontynuować czynny udział w procesie rewizji Prawa zamówień publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx