http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dwudziestolecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

222

W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu dwudziestolecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, najstarszej pozarządowej organizacji działającej w obszarze zamówień publicznych.

Cele i zadania Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zostało zarejestrowane 20 maja 1998 r. w Warszawie, przez grupę 18 członków – założycieli, w większości byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Bezpośrednim powodem  powołania Stowarzyszenia była rezygnacja UZP z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało się głównie na wymianie doświadczeń, poszerzaniu   wiedzy, doskonaleniu umiejętności. Ale wraz z rozbudową systemu zamówień publicznych działalność ta okazała się niewystarczająca. Nowe, coraz trudniejsze rozwiązania prawne i związane z nimi praktyczne problemy wymogły potrzebę włączenia się Stowarzyszenia w procesy legislacyjne oraz inne działania mające na celu ustalenie jednolitej wykładni przepisów o zamówieniach publicznych. Wynikało to z wielu przyczyn w szczególności z faktu, że pojawiających się rozbieżności w orzecznictwie najpierw Zespołów Arbitrów, a później Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych. Coraz większego znaczenia w praktyce działania urzędników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych zaczęły odgrywać kwestie związane z naruszaniem dyscypliny finansów publicznych, co znalazło odzwierciedlenie w wyodrębnieniu przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przepisach ustawy o finansach publicznych z 1998 r. a następnie w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2005 r. Wskazane okoliczności sprawiły, że OSKZP musiało zmienić swój status z przyjaznego obserwatora ewolucji systemu zamówień publicznych na skromnego, ale aktywnego elementu systemu zamówień publicznych.  

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był Andrzej Jędrasiak, po nim funkcję tę pełnili Piotr Sperczyński oraz Jacek Jerka, obecnie sprawuje ją Ewa Wiktorowska.

Dzisiaj, tak jak dwadzieścia lat temu, OSKZP stanowi dobrowolną społeczną wspólnotę osób, aktywnie uczestniczących w systemie zamówień publicznych. Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia sprawiają, że trudno na rynku zamówień publicznych znaleźć dorównującą mu organizację.

 Tak, jak dwadzieścia lat temu celem Stowarzyszenia jest  praca nad doskonaleniem systemu zamówień publicznych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zarówno zamawiających jak i wykonawców oraz  troska o spójne, jasne i zrozumiałe dla każdego Prawo zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

Przebieg Konferencji

W obradach Konferencji uczestniczyło blisko sto osób, przede wszystkim członków Stowarzyszenia. Gośćmi specjalnymi byli: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska oraz Wiceprezes KIO Magdalena Grabarczyk. W obradach uczestniczyli, obok licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia z terenu całego kraju, także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich, Izby Projektowania Budowlanego oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

W części oficjalnej Konferencji informację nt. historii powstania Stowarzyszenia i jego osiągnięciach przedstawili członkowie zarządu – Jacek Jerka i Ewa Wiktorowska. Okolicznościowe wystąpienie oraz gratulacje z okazji jubileuszu do uczestników Konferencji skierowała Prezes UZP oraz Prezes KIO. Prezes Urzędu zwróciła uwagę na potrzebę działania takiej organizacji w systemie zamówień publicznych, jej wkład w prace nad poprawą przepisów i propagowaniem dobrych praktyk oraz działań edukacyjnych Stowarzyszenia w tym zakresie.

W części merytorycznej Konferencja składała się z 3 bloków  tematycznych, (paneli) obejmujących przekrój najważniejszych zagadnień z obszaru zamówień publicznych.

W panelu zatytułowanym „Przeszłość”,  odnoszącym się do minionych 23 lat systemu zamówień publicznych, uczestniczyły osoby mające udział w kształtowaniu przepisów, kontroli, propagowaniu dobrych wzorów zachowań, między innymi Iwona Bendorf – Bundorf, Tomasz Czajkowski, Jerzy Pieróg, Małgorzata Sobolewska oraz Sławomir Wikariak. Podczas dyskusji uczestnicy panelu wskazali na to, co  istotnego wniósł system zamówień publicznych do praktyki zlecania usług publicznych. Między innymi zwrócili uwagę, że wprowadzone ustawą, a potem Pzp procedury uporządkowały rynek zamówień publicznych podkreślając, że zasady jawności przejrzystości i uczciwej konkurencji są respektowane przez uczestników tego rynku. Wskazali też na postępującą profesjonalizację kadr po stronie zamawiającego, ale też na potrzebę ciągłej edukacji, zmian prawnych i organizacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo osób pracujących w systemie, uniezależnienie ich od bieżących nacisków i przedkładania pilności realizacji zadań publicznych nad prawidłowość prowadzonych procedur. Paneliści wskazali tez na dobre i złe praktyki dotychczasowego systemu. Moderatorem panelu była Irena Skubiszak – Kalinowska.

W panelu zatytułowanym „Przyszłość” uczestniczyli między innymi: Andrzela Gawrońska-Baran, Elżbieta Gnatowska, Paweł Nowicki oraz Piotr Zatyka. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę iż z toku dotychczasowych prac wynika, że przepisy nowego Pzp nie wejdą w życie w bieżącym roku. W tym kontekście zadawano istotne pytania: czy już jest potrzebna nowa ustawa, czy może tylko niektóre jej przepisy trzeba zmienić, czy nie należałoby wprowadzić tych najważniejszych zmian w ustawie jeszcze przed zasadniczą zmianą przepisów; czy powinno być kilka ustaw – np. odrębnie zamówienia sektorowe, odrębnie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w jaki sposób należałoby pracować nad opracowaniem nowych przepisów. Zastanawiano się także w jaki sposób zmienić złe praktyki naruszania konkurencji przy określaniu warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, opisy równoważności. Moderatorem panelu była Ewa Wiktorowska.

W panelu zatytułowanym „Elektronizacja” uczestniczyli między innymi: Agnieszka Olszewska, Zrinka Percic, Michał Rogalski, Anna Szpecht – Shampera, Arkadiusz Szyszkowski, Adam Wiktorowski oraz Jerzy Wysocki. Uczestnicy panelu próbowali udzielić odpowiedzi na pytania i obawy zamawiających i wykonawców, związane z elektronizacją zamówień publicznych. Rozważano też między innymi następujące problemy: czy elektronizacja ułatwi udzielanie zamówień publicznych, czy jedna e-platforma służąca przede wszystkim odbieraniu ofert, wniosków oraz oświadczeń i dokumentów wystarczy dla zapewnienia przez zamawiających wypełnienia obowiązku elektronizacji, jak zorganizować pracę szczególnie w małej  JST na progu elektronizacji zamówień, czy i kiedy potrzeba jest elektronizacja zamówień o wartościach do progów unijnych, dlaczego wielu zamawiających obawia się elektronizacji, jak pomóc wykonawcom MŚP, w szczególności mikro przedsiębiorcom na progu elektronizacji zamówień publicznych, czy po stronie zamawiającego niezbędny jest  podpis elektroniczny. Moderatorem panelu był Jacek Jerka.

Konferencję zakończył jubileuszowy koktajl.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx