http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Europejskie zamówienia publiczne w okresie pięciu miesięcy 2022 roku

105

Przedmiotem prezentowanej poniżej analizy są ogłoszenia opublikowane przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od stycznia do maja bieżącego roku.

Liczba ogłoszeń od początku roku

Od stycznia do maja 2022 roku opublikowano łącznie 10 994 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 11 ogłoszeń o konkursach. W tym samym okresie roku ubiegłego opublikowano 6 131 ogłoszeń o zamówieniach i 10 o konkursach. Oznacza to zmianę liczby ogłoszeń  o nowych zamówieniach publicznych o 79,3%.

Zmieniła się także liczba ogłoszeń o wynikach zamówień opublikowanych od początku roku – z 12 359 w roku ubiegłym do 14 360 w roku bieżącym, czyli o ok. 16,19%.

 

Liczba ogłoszeń w maju

W maju polscy zamawiający opublikowali w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 203 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 2 ogłoszenia o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 1 828 ogłoszeń o zamówieniach i 5 ogłoszeń o konkursach. Oznacza to zmianę liczby ogłoszeń o zamówieniach o 20,5%.

Zmieniła się także opublikowana w maju liczba ogłoszeń o wynikach zamówień – z 1 673, w roku ubiegłym do 2 275 w roku bieżącym, czyli o ok. 35,98%.

 

Liczba ogłoszeń wg rodzaju zamówienia

W maju 176 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 132), 1312 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 1049), a 715 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 647).

 

 

Liczba okazji biznesowych

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych o których jest mowa w art. 91 ust. 1 Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w maju zawierały średnio 6,2 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego6,8), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadku 7,0% (w roku ubiegłym – 6,9%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Liczba zawartych kontraktów

W maju ogłoszono zawarcie 9 481 kontraktów (w tym samym miesiącu roku poprzedniego8 217), w tym 4 988, czyli 52,6% zawarto z przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość kontraktów ogłoszonych w maju

Całkowita wartość kontraktów, o których polscy zamawiający poinformowali w ogłoszeniach opublikowanych w maju tego roku wyniosła 28 220,7 mln zł. Kwota ta obejmuje wyłącznie kontrakty, w których zamawiający określili ich wartość. W tym samym miesiącu roku ubiegłego kwota ta wynosiła 10 483,1 mln zł.

Porównując do roku ubiegłego wartość kontaktów ogłoszonych w br. uległa zmianie o 169,2%. W maju br. wartość kontraktów, które dotyczyły robót budowlanych to 2 533,5 mln zł, dostaw to 21 680,4 mln zł, a usług to 4 006,8 mln zł. W roku ubiegłym kwoty kontraktów wynosiły odpowiednio dla robót budowlanych to 2 748,0 mln zł, dostaw to 3 254,3 mln zł, a usług to 4 480,8 mln zł.

Wartość kontraktów od początku roku

Całkowita wartość kontraktów, o których polscy zamawiający poinformowali w ogłoszeniach opublikowanych od początku tego roku wyniosła 89 310,4 mln zł. W roku ubiegłym kwota ta wynosiła 67 309,6 mln zł.

Porównując do roku ubiegłego wartość kontaktów ogłoszonych w br. zmieniła się o 32,7%. Wartość kontraktów, które dotyczyły robót budowlanych to 15 984,3 mln zł, dostaw to 41 515,8 mln zł, a usług to 31 810,2 mln zł. W roku ubiegłym kwoty kontraktów wynosiły odpowiednio dla robót budowlanych to 17 707,8 mln zł, dostaw to 20 814,0 mln zł, a usług to 28 787,9 mln zł.

Warto zauważyć, że podane liczby dotyczą kontraktów, które mogły być zawarte jeszcze w roku poprzednim, gdyż zamawiający, szczególnie w styczniu publikują ogłoszenia zawarte jeszcze w grudniu roku ubiegłego.

 

Wartość kontraktów od początku roku wg rodzaju zamówienia

Od początku roku wartość kontraktów dotyczących robót budowlanych wyniosła 2 533,5 mln zł (w roku poprzednim 2 748,0 mln zł) dostaw 21 680,4 mln zł (w roku poprzednim 3 254,3 mln zł), a usług 4 006,8 mln zł (w roku poprzednim 4 480,8 mln zł).

 

Odsetek unieważnień

Liczba unieważnionych w maju postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 2 516, co stanowi 21,0% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych – 32,2%, dla dostaw – 18,7% i dla usług – 27,7%).

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert nie podlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu nie złożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert.

Średnia liczba składanych ofert

W maju br. w postępowaniach zakończonych zawarciem kontraktu składano średnio 2,05 oferty. W maju roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,32 oferty. Zawarcie 53.01% kontraktów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W maju roku minionego odsetek ten wynosił 48.68%.

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem kontraktów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty.

Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

Średni czas trwania postępowań

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w maju br. wyniósł 87,1 dnia, podczas, gdy przed rokiem 111,0 dnia. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 117,4 (w roku ubiegłym 152,8), w przypadku dostaw 82,3 (w roku ubiegłym 107,6), a w przypadku usług 104,7 (w roku ubiegłym 123,8).

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.

 

Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

 

Wykorzystano dane z serwisu TED z dnia 1 czerwca 2022r.

Opr. firmy iTexa
(www.itexa.pl)

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx