http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Fundacja jako zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych

552

W Polsce fundacje, obok stowarzyszeń, stanowią najbardziej powszechną formę prawną działania organizacji pozarządowych. Z uwagi na specyficzne powiązania z państwem, niejednokrotnie powstawać może wątpliwość, czy fundacja zobligowana jest do zorganizowania postępowania przetargowego.

Fundacja nie jest wskazana wprost w Prawie zamówień publicznych jako podmiot zaliczany do kręgu zamawiających. Czy to oznacza, że nigdy i w żadnym przypadku nie będzie zobligowana do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest przecząca – w określonych okolicznościach fundacja może uzyskać status zamawiającego w rozumieniu ww. przepisów.

 

Fundacja – specyfika oraz relacje z podmiotami publicznymi

Fundacja zaliczana jest do sektora organizacji pozarządowych. Pomijając źródła konstytucyjne, z których wywodzi się prawa do zrzeszania się, uszczegółowione o wolność tworzenia i działania fundacji (art. 58 ust. 1 i art. 12 Konstytucji RP), podstawowym aktem prawa fundacyjnego, określającym zasady tworzenia i działania tych instytucji jest ustawa o fundacjach.

W praktyce ich funkcjonowania istotne znaczenie mają natomiast przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stanowi ona główne źródło regulacji w zakresie realizacji zadań publicznych i określa m.in. zasady współpracy z organami administracji publicznej. Wewnętrzną strukturę, organizację a przede wszystkim cele działalności fundacji reguluje natomiast jej statut. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zamawiający publiczni
  • Podmioty prawa publicznego
  • Zaspokajanie potrzeb w interesie powszechnym
  • Finansowanie zadań przez państwo
  • Nadzór nad organem zarządzającym
  • Prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
  • Zamawiający sektorowi
  • Zamawiający subsydiowani
  • 1 % podatku a obowiązek stosowania Pzp
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx