Interpretacje / Wyjaśnienia Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne na tle orzecznictwa

97

Interpretacje / Wyjaśnienia

Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy

z ubiegania się o zamówienie publiczne na tle orzecznictwa

Andrzela Gawrońska-Baran

Uwagi wstępne

Czynności zamawiającego podejmowane w toku postępowania o zamówienie publiczne powinny przede wszystkim zmierzać do skutecznego udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), poprzedzonego wyborem wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, a nie wyborem jakiegokolwiek wykonawcy.

Osiągnięciu przywołanego celu prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne służy generalna reguła wynikająca z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis