http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jak skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne

28

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program jest możliwy do realizacji w formie: 

 • rozszerzonej (16 godz.) 
 • skróconej (6 godz. wykładowych, 1 godz. warsztaty)).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi u potencjalnych wykonawców zamówienia.

1. System zamówień publicznych

 • podstawy prawne, prawo europejskie i krajowe
 • rynek zamówień publicznych
 • instytucje

 

2. Systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych

 • podstawowe rodzaje zamówień – dostawy, usługi, roboty budowlane
 • zasady udzielania zamówień, 
 • zamawiający
 • wykonawcy – ich prawna i faktyczna pozycja 
 • przygotowanie postępowania
 • tryby postępowania
 • zamówienia sektorowe
 • konkurs

 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • rola specyfikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • konstrukcja i treść specyfikacji, najważniejsze elementy
 • jak czytać i rozumieć specyfikację
 • wyjaśnianie treści specyfikacji

 

4. Opis przedmiotu zamówienia

 • regulacje prawne
 • zasady zachowania uczciwej konkurencji
 • opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 • podział zamówienia na części
 • oferty równoważne

 

Powiązane artykuły

5. Warunki udziału w postępowaniu

 • regulacje prawne
 • zasady dotyczące formułowania warunków
 • opis warunków udziału w postępowaniu,
 • dokumentowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 

6. Kryteria oceny ofert

 • regulacje prawne
 • sposób postępowania przy ustalaniu kryteriów
 • metodologia opisu kryteriów oceny ofert
 • problem dominacji kryterium cenowego i związane z tym zagrożenia
 • kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu

 

7. Przebieg postępowania o zamówienie publiczne (aspekty praktyczne)

 • działania podejmowane w zależności od trybu postępowania przez:
  • zamawiającego,
  • wykonawcę
 • rola i zadania komisji przetargowej
 • wybór najkorzystniejszej oferty

 

8. Prawidłowe przygotowanie oferty (aspekty praktyczne)

 • podstawowe elementy oferty
 • oferta a treść specyfikacji
 • rola i znaczenie załączników
 • podstawowe błędy

 

9. Umowy o zamówienia publiczne (aspekty praktyczne)

 • specyfika umów o zamówienia publiczne
 • ograniczenia swobody kontraktowej
 • przesłanki nieważności
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • klauzule szczególnie ważne dla wykonawcy

 

10. Środki ochrony prawnej (aspekty praktyczne)

 • zasady kwestionowania czynności i zaniechań zamawiającego
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • odwołanie
 • skarga na wyrok KIO
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx