http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne od podstaw

39

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program jest możliwy do realizacji w formie:

 • rozszerzonej (16 godz.)
 • skróconej (6 godz. wykładowych oraz 1 godz. warsztaty).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się lub rozpoczynających pracę w systemie zamówień publicznych, zarówno w instytucjach zamawiających, jak i u potencjalnych wykonawców zamówienia.

1. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych

 • Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich „dużych” nowelizacji;
 • dyrektywy UE – klasyczna, sektorowa, odwoławcza; 
 • inne regulacje prawne; 
 • przepisy wykonawcze.

 

2. Systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych

 • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy;
 • progi kwotowe;
 • wyłączenia zupełne i częściowe; 
 • zasady udzielania zamówień publicznych; 
 • podstawowe definicje i pojęcia; 
 • procedury udzielania zamówienia; 
   • przetarg nieograniczony, 
   • przetarg ograniczony, 
   • negocjacje z ogłoszeniem, 
   • negocjacje bez ogłoszenia, 
   • dialog konkurencyjny, 
   • zamówienia z wolnej ręki, 
   • zapytanie o cenę, 
   • licytacja elektroniczna
 • procedury uzupełniające proces udzielania zamówień:
   • konkurs, 
   • aukcja elektroniczna, 
   • dynamiczny system zakupów, 
   • umowa ramowa,
 • zamówienia sektorowe,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • instytucje (UZP, KIO),
 • nadzór i kontrola.

 

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • planowanie i finansowanie zamówień, 
 • definiowanie potrzeb zamawiającego,
 • określanie i opis przedmiotu zamówienia: 
   • wartość szacunkowa zamówienia,
   • dzielenie na części, 
   • Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
   • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, 
 • rola i tryb pracy komisji przetargowej, 
 • zasady zamieszczania ogłoszeń, 
 • warunki stawiane wykonawcom,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 • określenie kryteriów oceny ofert, 
 • podział zamówienia na części,
 • zamówienia dodatkowe i uzupełniające,

 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Powiązane artykuły
 • rola i znaczenie specyfikacji w procedurze udzielania zamówienia,
 • konstrukcja i części składowe SIWZ,
 • formularz ofertowy,
 • podstawowe warunki umowy lub wzór umowy jako załącznik do specyfikacji,
 • dopuszczalność i zasady dokonywania zmian w specyfikacji.

 

5. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • zasady prawidłowego wyboru trybu postępowania,
 • skład, powołanie i tryb pracy komisji przetargowej,
 • sesja otwarcia ofert,
 • organizacja i przebieg procesu oceny ofert,
 • wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty, 
 • ogłoszenie o wyniku postępowania
 • wybór oferty najkorzystniejszej,
 • dokumentowanie postępowania:
   • protokół ZP-1,
   • załączniki do protokołu ZP-1.
 • ogłoszenie o wyniku postępowania

 

6. Zamówienia publiczne na roboty budowlane

 • specyfika zamówień na roboty budowlane, 
 • roboty budowlane w rozumieniu Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego, 
 • opis przedmiotu zamówienia: 
   • dokumentacja projektowa,
   • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
   • program funkcjonalno-użytkowy, 
   • kosztorys inwestorski, 
 • koncesja na roboty budowlane.

 

7. Umowy o zamówienia publiczne

 • specyfika umów o zamówienia publiczne, 
 • ograniczenia swobody kontraktowej, 
 • zawieranie umów po upływie terminu związania ofertą, 
 • przesłanki nieważności, 
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
 • kary finansowe za zawarcie umowy wbrew przepisom ustawy.

 

8. System ochrony prawnej

 • Krajowa Izba Odwoławcza (zasady funkcjonowania), 
 • konsekwencje likwidacji protestu, 
 • zasady kwestionowania czynności lub zaniechań zamawiającego, 
 • odwołanie: 
   • progi kwotowe otwierające możliwość wnoszenia odwołań, 
   • terminy, 
   • łączne rozpatrywanie odwołań, 
   • koszty postępowania odwoławczego, 
   • przebieg postępowania przez KIO, 
 • skarga na orzeczenie KIO,
 • orzecznictwo sądów powszechnych i SN.

 

9. Odpowiedzialność za uchybienia

 • kontrola zamówień publicznych, 
   • kontrola doraźna,
   • kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, 
 • naruszenia Prawa zamówień publicznych, 
 • naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx