http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne

34

Kary umowne w zamówieniach publicznych to temat niezwykle obszerny i wywołujący najwyższe emocje. Określanie ich nie jest zadaniem prostym. Wymaga odpowiedniego wyważenia interesów obu stron umowy, tak, aby z jednej strony w prawnie dozwolonych granicach zabezpieczyć prawidłowe wykonanie zamówienia, a z drugiej – nie zniechęcić wykonawców od wzięcia udziału w postępowaniu i nie wykreować niepotrzebnego ryzyka, które przez rozsądnie działającego wykonawcę zostanie wliczone w cenę oferty.

 

ISTOTA KARY UMOWNEJ

Kara umowna jest instytucją wywodzącą się z prawa cywilnego. Polega na zastrzeżeniu w umowie, że naprawienie szkody, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 § 1 kc).

Istotą kary umownej jest więc to, że stanowi ona odszkodowanie ex contractu w z góry ustalonej w umowie wysokości, niezależnie od rozmiaru poniesionej szkody, a nawet niezależnie od jej poniesienia. Okoliczność nieponiesienia szkody przez wierzyciela lub niewielki jej rozmiar może stanowić jedynie uzasadnienie dla jej miarkowania.

W prawie cywilnym generalną zasadą jest swoboda umów, wyrażona w art. 353. Nakazuje ona przyjąć dopuszczalność swobodnego uzgodnienia postanowień umowy, chyba, że byłyby one sprzeczne z przepisami ustawy, właściwościami stosunku umownego lub zasadami współżycia społecznego. Zasada ta na gruncie Prawa zamówień publicznych doznaje istotnego ograniczenia również w zakresie formułowania postanowień, dotyczących kar umownych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY
  • OKREŚLENIE „SUMY” KARY UMOWNEJ
  • PODSTAWOWE REGUŁY OKREŚLANIA KAR UMOWNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
  • KLAZULE ABUZYWNE
  • OBOWIĄZEK OKREŚLENIA LIMITU KAR UMOWNYCH
  • ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
  • KARY UMOWNE ZA UCHYBIENIA WYKONAWCY WOBEC PODWYKONAWCÓW

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx