KOMUNIKAT PREZESA UZP I GIODO

177

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydali następujący komunikat: „Wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy wzmacniające stosowanie klauzul społecznych i przestrzeganie prawa pracy w ramach zamówień publicznych były w ostatnim czasie przedmiotem publicznej dyskusji. Jej uczestnicy wskazywali, iż obowiązujące przepisy rodzą po stronie zamawiających problemy z weryfikowaniem zatrudniania przez wykonawców pracowników na umowę o pracę. W związku powyższym, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Pani Małgorzata Stręciwilk wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Edytą Bielak-Jomaa wypracowały rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniające jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. W efekcie analizy ww. regulacji wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji celów określonych w art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego we wskazanych wyżej przepisach, zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Przyjęcie powyższego rozwiązania zapewni realną i efektywną kontrolę spełniania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnej realizacji polityki społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak również konieczność przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, biorąc pod uwagę wskazane wyżej ustalenia, przygotował i udostępnia na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zmodyfikowane: przykładowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymogów w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp oraz opinię dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uwzględniającą wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl