http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Natychmiastowe wykonanie zamówienia

55

Zgodnie z art. 67 Prawa zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy zastosowanie innego, konkurencyjnego trybu postępowania, nie jest możliwe.

WYJĄTKOWOŚĆ POSTĘPOWANIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Prawo zamówień publicznych w art. 10 ust. 1 jako podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych wymienia przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego oraz w trybie z wolnej ręki uzależnione jest od wystąpienia przesłanek określonych w ustawie. Ze względu na to, że zastosowanie tych trybów jest wyjątkiem od ogólnej zasady przesłanki ich zastosowania należy interpretować ściśle, a podmiot, który się na nie powołuje musi być w stanie je udowodnić.

Na aspekt wyjątkowości zastosowania trybu z wolnej ręki zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2001 r., jak i Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2000 r.  Oba sądy wskazały, że przepisy zezwalające na odstąpienie od stosowania trybów podstawowych muszą być zawsze interpretowane ściśle, a lista przesłanek umożliwiających zastosowanie poszczególnych trybów ma charakter zamknięty i  wyczerpujący.

Powiązane artykuły

Podobnie na temat wyboru procedury negocjacyjnej niekonkurencyjnej wskazał unijny ustawodawca w motywie 50 preambuły dyrektywy 2014/24/UE:

„Procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ze względu na ich szkodliwy wpływ na konkurencję, powinny być stosowane wyłącznie w szczególnie wyjątkowych okolicznościach. Wyjątki te powinny ograniczać się do przypadków, gdy publikacja ogłoszenia nie jest możliwa z racji…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx