http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia dodatkowe po nowelizacji z czerwca 2016 r.

127

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z czerwca 2016 r., która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. zasadniczo zmodyfikowała procedurę udzielania tzw. zamówień dodatkowych na rzecz dotychczasowego wykonawcy. Uchylony został przepis art. 67 ust. 1 pkt 5, który umożliwiał udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

UWAGI WSTĘPNE

Po nowelizacji czerwcowej możliwość zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych wynika z przepisu art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Tym samym, od dnia wejścia w życie jej przepisów nie jest już właściwe udzielanie tzw. zamówień dodatkowych w formie odrębnego zamówienia w trybie z wolnej ręki. Może to nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmiany do umowy o zamówienie podstawowe, co następuje na podstawie aneksu.

Oczywiście niezależnie od tego, czy zamówienia dodatkowe zostały zlecone
w poprzednio obowiązującym stanie prawnym (tj. w trybie z wolnej ręki), czy też jak obecnie wymagają tego przepisy o zamówieniach publicznych (tj. w wyniku zmiany umowy o zamówienie podstawowe), w każdym takim przypadku na zamawiającym ciąży obowiązek wykazania zaistnienia odpowiednich przesłanek ustawowych, które go do tego uprawniały.

Prawidłowość zlecenia zamówień dodatkowych zawsze podlega wnikliwej ocenie przez różnorakie organy kontroli (np. Prezes UZP, Najwyższa Izba Kontroli czy Regionalna Izba Obrachunkowa), gdyż każdorazowo wiąże się to z podwyższeniem wynagrodzenia zaoferowanego przez dotychczasowego wykonawcę. Ponadto zlecenie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych każdorazowo stanowi odstępstwo od zasady obowiązującej…

Radosław Pruszowski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx