http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nieprawdziwe informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

19

Zamawiający co do zasady bada i ocenia oferty, przyjmując domniemanie prawdziwości złożonych przez wykonawcę informacji. Z kolei wykonawcy zobowiązani są do składania rzetelnych, niewprowadzających zamawiającego w błąd informacji pod rygorem nie tylko odpowiedzialności karnej, ale też poniesienia negatywnych konsekwencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 109 UST. 1 PKT 8 LUB 10

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który:

  • w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8),
  • w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

 

Przesłanki wykluczenia wykonawcy określone w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 mają charakter fakultatywny. To zamawiający decyduje, czy w określonym postępowaniu będzie badał ich wystąpienie. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WPROWADZENIE ZAMAWIAJĄCEGO W BŁĄD JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
  • ODRZUCENIE OFERTY ZŁOŻONEJ W WARUNKACH CZYNU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
  • ZAKAZ ZASTĘPOWANIA INFORMACJI NIEPRAWDZIWYCH PRAWDZIWYMI

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx