NOWE MODUŁY SZKOLENIOWE

6

Na platformie e-learningowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępnione zostały kolejne moduły szkoleniowe. W ramach przeprowadzonej aktualizacji dodane zostały moduły poświęcone następującym zagadnieniom Prawa zamówień publicznych: „Dialog konkurencyjny”, „Negocjacje bez ogłoszenia”, „Negocjacje z ogłoszeniem”, „Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej”, „Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki”, „Przetarg nieograniczony i ograniczony”, „Tryb podstawowy udzielenia zamówienia”, „Umowa w sprawie zamówienia publicznego”. Każdy moduł składa się z rozdziałów i lekcji. Na zakończenie przewidziana została możliwość wykonania testu podsumowującego, którego zdanie uprawnia do pobrania certyfikatu o ukończonym kursie. Materiały e-learningowe zostały przygotowane w ramach Projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

źródło: gov.pl/web/uzp