http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

73

W dniu 7 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1824 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 września 2023 r. i ma zastosowanie do postępowań wszczętych od tej daty.

 

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. W § 4 ust. 1 pkt 1 po wyrazach „ma siedzibę lub miejsce zamieszkania” dodano wyrazy „lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument”.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

 

  1. W § 4 ust. 3 zdanie pierwsze w trzech miejscach, po wyrażeniu odnoszącym się do siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy, dodano wyrażenie odnoszące się do miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy.

Zmiana ta jest konsekwencją zmiany § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, która pozwala na złożenie jako podmiotowego środka dowodowego informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego dokumentu – wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Prawa zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

 

III. W § 11 ust. 1 dodano pkt 6 jako zastrzeżenie, mające na celu uwzględnienie odmienności proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Stosownie do § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, jednakże zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7.

 

  1. W § 13 ust. 2 dodano zdanie drugie, wyłączające stosowanie § 13 ust. 2 rozporządzenia do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze Prawa zamówień publicznych, w którym m.in. wyłączono stosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa regulacji dotyczącej podmiotowych środków dowodowych, zawartej w szczególności w art. 127 ust. 1 pkt 1 Pzp, analogicznej do regulacji zawartej w § 13 ust. 2 rozporządzenia. Wyłączenie stosowania § 13 ust. 2 rozporządzenia do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będzie miało również wpływ na brak zastosowania § 13 ust. 5 w zakresie odesłania do § 13 ust. 2.

 

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

źródło: gov.pl/web/uzp

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx