Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego

23

Unieważnienie umowy z powodu wskazanych w art. 457 ust. 1 naruszeń przepisów Pzp podyktowane jest nadrzędnością interesu publicznego, polegającego na wyeliminowaniu z obrotu umów zawartych z rażącym naruszeniem prawa lub jawnym obejściem prawa, nad interesami ekonomicznymi poszczególnych jednostek dystrybuujących środki publiczne czy też realizujących umowę.

 

Z uwagi na zasadę pewności obrotu, przesłanki uprawniające do żądania unieważnienia umowy nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.

Również z tych względów powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i niewywołujący rozbieżności interpretacyjnych, a także pozwalać zamawiającym na zapobieżenie zawarciu umowy, która może podlegać unieważnieniu z powodu wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, mającej wpływ lub mogącej mieć wpływ na jego wynik. W ocenie autorki przepis art. 457 Pzp nie spełnia tych oczekiwań.

 

PRZESŁANKI ŻĄDANIA UNIEWAŻNIENIA UMOWY

Udzielenie zamówienia z rażącym naruszeniem przepisów prawa może skutkować unieważnieniem zawartej umowy na wniosek uprawnionego podmiotu lub nawet powodować jej nieważność z mocy prawa, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań w tym kierunku. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WZRUSZALNOŚĆ UMOWY ZAWARTEJ Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW PZP
  • LEGITYMACJA PROCESOWA PREZESA UZP ORAZ WYKONAWCY
  • DWA KIERUNKI WYKŁADNI ART. 457 UST. 1 PKT 1
  • WADA MAJĄCA WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA
  • WĄSKA INTERPRETACJA ART. 457 UST. 1 PKT 1
  • ŻĄDANIE UNIEWAŻNIENIA UMOWY NA PODSTAWIE ART. 705 KC
  • POSTULATY DE LEGE FERENDA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.