NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA

20

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1824 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Przepisy rozporządzenia weszły w życie w dniu 22 września 2023 r. i mają zastosowanie do postępowań wszczętych od tej daty. Rozporządzenie wprowadziło zmiany w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

 

źródło: gov.pl/web/uzp