http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ocena podmiotowa wykonawcy w postępowaniu przetargowym – Część trzecia

43
W związku z nowelizacją  ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. w sposób zasadniczy został zmodyfikowany proces badania wykonawców pod kątem ich zdolności do wykonania zamówienia.
 
WEZWANIE WYKONAWCY DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW
 
Obecnie rozróżnienia wymagają czynności zamawiającego, polegające na wezwaniu wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających od wezwania do uzupełnienia tychże oświadczeń i dokumentów. Przepisy art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp dotyczą wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
 
Powiązane artykuły
Ponadto na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający – w przypadku, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 
Na podstawie tego przepisu zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin do uzupełnienia dokumentu, jeżeli np. przed zawarciem umowy poweźmie wiadomość, że we władzach podmiotu, którego oferta została najwyżej oceniona, lub wybrana do realizacji zamówienia zaszły zmiany osób, dla których nie przeprowadzono weryfikacji w celu potwierdzenia ich niekaralności.
 
Z kolei przepis art. 26 ust. 3 Pzp dotyczy wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów w szerszym zakresie, niż tylko wynikający z art. 25 ust. 1, gdyż dotyczy także oświadczenia z art. 25a ust. 1 oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Ponadto art. 26 ust. 3  umożliwia wezwanie nie tylko do złożenia oświadczeń i dokumentów, ale także do ich uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, jeżeli uprzednio nie zostały…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx