Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Obowiązek wskazania nazw podwykonawców na etapie postępowania o zamówienie publiczne

50

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Obowiązek wskazania nazw podwykonawców

na etapie postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówieni żąda od wykonawców, aby wskazali w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców, nie wymagając przy tym wykazania, że w stosunku do podwykonawcy nie aktualizują się przesłanki wykluczenia. Wykonawca, który samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, firm podwykonawców nie podaje.

Powiązane artykuły

Katarzyna Ronikier-Dolańska

                        Co w przedstawionej wyżej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Odpowiada na to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Poniżej przedstawiam…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis