Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

46

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Status drobnych zamówień transgranicznych

Glosa do wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-278/14

 

Powiązane artykuły

Anna Szymańska

           

Artykuł 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE nie ma zastosowania do przetargu, którego wartość nie sięga określonego w tej dyrektywie progu. W ramach przetargu publicznego nieobjętego zakresem tej dyrektywy, lecz mającego niewątpliwe znaczenie transgraniczne, podstawowe i ogólne zasady traktatu FUE, w szczególności zaś zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji, a także wynikający z nich obowiązek przejrzystości należy

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu