http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PLATFORMA ZAMÓWIEŃ ELEKTONICZNYCH

45

PLATFORMA ZAMÓWIEŃ

ELEKTONICZNYCH

Powiązane artykuły

 

Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje ustawowe wynikające z art. 154 pkt 20 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również regulacje dyrektyw europejskich dotyczących zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podjął starania zmierzające do informatyzacji systemu zamówień publicznych. Efektem tych działań jest podpisanie przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”. Nad prawidłową realizacją porozumienia czuwać ma Zespół powołany przez Ministra Cyfryzacji, na którego czele ma stanąć przedstawiciel Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie strony Porozumienia uzgodniły, iż będą dążyć do  finansowania budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych ze środków UE w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu w ramach II Osi priorytetowej POPC 2014-2020 – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1. „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent). Proces pełnej elektronizacji zamówień publicznych, w tym w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w odniesieniu do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z regulacjami prawa europejskiego powinien zakończyć się do dnia 18 października 2018 r. ,a w przypadku centralnych jednostek zakupujących – do dnia 18 kwietnia 2017 r.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx