http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Powierzanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego jako konstrukcja ustawowa

91

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 roku znowelizowana została ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadzone przez nią zmiany mają istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

ZMIANA ART. 35 ORAZ ART. 68

W trybie nowelizacji do art. 35 dodano ust. 2 pkt 3 o następującym brzmieniu:

„2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000:

(…)

3) powierza, w drodze odrębnej uchwały organu stanowiącego, wykonywanie zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, utworzonej przez siebie spółce prawa handlowego, w stosunku do której zobowiązuje się do zapłaty rekompensaty z własnego budżetu z tytułu wykonywania tego zadania, jeżeli co najmniej 30% floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przez tę spółkę przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym”.

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZAMÓWIENIA TYPU IN HOUSE
  • ZAWIERANIE UMÓW WYKONAWCZYCH
  • UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx