http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7

111

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych jest dopuszczalne w przypadku zajścia wszystkich określonych w tym przepisie przesłanek łącznie, przy czym przesłanki te nie mogą być rozumiane dowolnie.

 

Zgodnie z dyspozycją wskazanego wyżej przepisu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn „leżących po stronie wykonawcy” – jak wynika z dotychczasowego piśmiennictwa i orzecznictwa – odnosi się zarówno do przypadków całkowitego niewykonania zobowiązania, jak i do nienależytego wykonania zobowiązania polegającego w szczególności na spełnieniu świadczenia bez zachowania terminu, miejsca, rozmiaru, sposobu lub jakości. Przy ocenie sankcji przewidzianych w omawianym przepisie należy stosować, na mocy art. 8 ust. 1, przepisy Kodeksu cywilnego.

Warto przytoczyć orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, które pomogą przy interpretacji przesłanek wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp. Omawiany niżej wyrok wskazuje, że można interpretować tych przesłanek rozszerzająco. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WYROK Z DNIA 23 LUTEGO 2023r.
  • WYROK Z DNIA 8 MARCA 2023r.
  • WYROK Z DNIA 31 MARCA 2023r.
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx