http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Powszechne standardy kosztorysowania

412

Nakładem Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB na rynek wydawniczy trafiła publikacja autorstwa dr inż. Olgierda Sielewicza i dr inż. Janusza Tkaczyka pt. „Powszechne Standardy Kosztorysowania”. Opracowanie powstało w Komitecie Ekonomiki Budownictwa PZITB, a konsultowane było z Rzeczoznawcami Kosztorysowymi Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

 

Jak stwierdzono w słowie „od wydawcy” – obliczanie cen robót budowlanych, szacowanie wartości tych robót, jak i określanie wartości całej inwestycji, ze względu na ich złożoność wymaga odpowiednich procedur kalkulacyjnych. Od zawsze procedura obliczania ceny dla robót budowlanych zwana była kosztorysem, a metody i zasady kosztorysowania były stanowione bądź przez organy państwowe, bądź przez wieloletnią tradycję.

 

Dzisiejszy stan prawny kosztorysowania robót jest uregulowany w obszarze zamówień publicznych. Poza zamówieniami publicznymi istnieje znaczna swoboda w przyjmowaniu procedur sporządzania kosztorysów.

 

Duża zmienność regulacji prawnych, postępująca dynamicznie informatyzacja procesów obliczeniowych, zróżnicowane sposoby kalkulacji cen robót budowlanych określane przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także wzrastająca potrzeba posiadania wiedzy na temat wielkości środków finansowych, niezbędnych na realizację zamierzenia budowlanego, spowodowały potrzebę opracowania pewnych ogólnych wytycznych i niezmiennych kanonów, które powinny być przestrzegane w procesie wyceny i kosztorysowania. „Powszechne Standardy Kosztorysowania” są właśnie takim uniwersalnym zbiorem kanonów, wzorców oraz schematów.

 

Wychodząc naprzeciw rozwiązaniom stosowanym w innych krajach europejskich, wprowadzono w Standardach nowa formułę „ceny jednostkowej uniwersalnej” – w metodzie szczegółowej kosztorysowania – zawierającej cenę jednostkową robocizny, materiałów i sprzętu wraz z narzutami kosztów pośrednich i zysku.

 

Zaproponowano również wprowadzenie nowego rodzaju kalkulacji kosztów pod nazwą kosztorys inwestora, który w praktyce gospodarczej jest sporządzany i obejmuje wszystkie koszty, które może ponieść inwestor wraz z niezbędną (jak wykazała praktyka) rezerwą na koszty nieprzewidziane.

 

Aktualny stan prawny z obszaru wyceny oraz kosztorysowania ma charakter bardzo ogólny (poza kosztorysem inwestorskim w zamówieniach publicznych) i pozwala by strony kontraktu tzn. zamawiający i wykonawca uzgadniali oraz negocjowali indywidualnie szczegółowe warunki i zasady rozliczania robót budowlanych w ramach wzorców i schematów prezentowanych w tym opracowaniu.

 

„Powszechne Standardy Kosztorysowania” podzielone są na sześć części:

Powiązane artykuły

 

1.    Ogólne zasady wyceny i kosztorysowania robót.

2.    Wartość inwestycji i szacowanie wartości zamówienia.

3.    Przedmiarowanie i agregacja robót.

4.    Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych – na potrzeby zawierania umów i rozliczania robót.

5.    Obowiązki stron w procesie wyceny robót i obiektów – w tym obowiązki Zamawiającego, Wykonawcy i Kosztorysanta.

6.    Wymogi i opracowania szczególne w wycenie robót i obiektów,

·          w tym opis sposobu obliczania ceny (wymóg z Prawa zamówień publicznych) oraz przykłady opisu sposobu obliczania ceny, a także

·         waloryzacja cen ofertowych, oraz

·         weryfikacja i aktualizacja kosztorysów.

 

W piśmie Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszarda Trykosko, skierowanym do czytelników stwierdzono, iż omawiane „Standardy …” adresowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, porządkują obszar kalkulacji cen za roboty budowlane i systematyzują obszar szacowania kosztów po stronie inwestora. „Korzystać z tego opracowania mogą jednostki współdziałające w procesie inwestowania – projektanci, jednostki kontrolująco-rozliczające środki finansowe na inwestycje, a także zamawiający w zamówieniach publicznych oraz pozostali inwestorzy”.

 

Prezentowane Powszechne Standardy Kosztorysowania stanowią znakomite wzorce, wskazują kierunek postępowania i określają procedury zachowań dla inwestorów, wykonawców i kosztorysantów, oraz wszystkich pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego. Powinny być one, ze względu na uniwersalny charakter, wykorzystywane w procesach podnoszenia kwalifikacji kadry techników i inżynierów budownictwa, a także pozostałych zarządzających procesami budowlanymi.

 

„Powszechne Standardy Kosztorysowania” są do nabycia w Księgarni Budowlanej WACETOB – ul. Olesińska 21, 02-584 Warszawa, tel./fax: 22 622-01-71, www.ksiegarnia.budowlana.plks@budowlana.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx