http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problemy merytoryczne związane ze stosowaniem Pzp w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

22

Informacja o działalności KIO w roku ubiegłym obok informacji o charakterze organizacyjnym i statystycznym, w sposób syntetyczny przedstawia najistotniejsze zagadnienia będące przedmiotem orzecznictwa Izby. Jest to opracowanie ciekawe i pouczające, z którym zapoznać się powinien każdy uczestnik rynku zamówień publicznych.

Merytoryczne problemy orzecznictwa przedstawione w Informacji obejmują szczególnie ważkie kwestie procesowe, jak treść sentencji Krajowej Izby Odwoławczej co do postanowień umowy na etapie ogłoszonego postępowania, czy też analizę nowej przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego kiedy postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne. Omówiono ponadto problematykę wniesienia odwołania wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy, a więc nową instytucję, która pozwala na uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze. Nie zabrakło również tematu, który ma istotne znaczenie w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na tle nowych przepisów ustawy Pzp, a obejmującego zagadnienie udzielania wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, prawidłowego obliczania terminów oraz konsekwencji wprowadzanych zmian.

 

Niezgodność projektowanych postanowień umowy z przepisami Pzp

Pierwszym z omówionych zagadnień jest sentencja Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie postanowień umownych przed upływem terminu składania ofert. W świetle art. 513 pkt 1 i 2 odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • Odwołanie wniesione wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy
  • Nowe przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx