Nowa podstawa formalnoprawna rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej

24

Informacja przedstawiana co roku przez Krajową Izbę Odwoławczą ma na celu przekazanie danych o zakresie i sposobie realizacji powierzonych Izbie zadań. Elementem Informacji budzącym największe zainteresowanie jest opis problemów, z jakimi zetknęła się Izba rozpoznając spory zawisłe przed KIO w danym okresie sprawozdawczym.

Informacja roczna KIO za 2021 r. ma szczególny charakter z uwagi na fakt, że dotyczy pierwszego roku funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych. Z tego względu, przedstawiony przez Izbę dokument sprawozdawczy obejmował przede wszystkim problemy, z jakimi KIO zetknęła się w swoim orzecznictwie, powstałe na gruncie nowych regulacji.

Chociaż nie zwiera jeszcze szerokiej analizy orzecznictwa odnoszącego się do nowych rozwiązań prawnych funkcjonujących na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (te zapewne będą pogłębione w kolejnej perspektywie czasowej 2022 r.), ale warte uwagi okazały się pewne kwestie dotyczące samej procedury odwoławczej.

Zagadnieniem, które budzi duże zainteresowanie wśród praktyków zamówień publicznych, a któremu poświęcony został jeden z podrozdziałów Informacji, jest nowa przesłanka umorzenia postępowania odwoławczego w sytuacji stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne (art. 568 pkt 2).

W istocie nowa podstawa umorzenia zawiera w sobie dwie przesłanki zakończenia postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania odwołania: 1) stwierdzenie, że postępowanie stało się zbędne, 2) ustalenie, że postępowanie jest niedopuszczalne. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Interpretacja przesłanki przez pryzmat Kodeksu postępowania cywilnego
  • Interpretacja przesłanki przez KIO
  • Kontynuacja linii orzeczniczej w 2022 r.

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.