http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

42

 

Powiązane artykuły

W dniu 6 lutego 2013 roku Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika przede wszystkim z wprowadzenia nowego brzmienia delegacji ustawowej, dokonanego ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowymi regulacjami, w stosunku do uchylanego rozporządzenia, są przepisy określające dokumenty, których może żądać zamawiający w postępowaniach w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Rozporządzenie przewiduje także istotne rozszerzenie kompetencji instytucji zamawiających w zakresie możliwości żądania dokumentów wykazujących spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Tekst projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2369.

Źródło: UZP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx