http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przestępstwo zakłócenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji art. 305 Kodeksu karnego

48

Część druga

 

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obszerną nowelizację Kodeksu karnego, która obejmuje swym zakresem również art. 305 § 1 – 3. Była ona od dawna postulowana.

 

KARALNOŚĆ BEZPRAWNEGO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Odrębnego odniesienia wymaga kwestia niezasadnego udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki z naruszeniem przepisów Pzp. Po przesądzeniu, że wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego należy uznać za czynność z zakresu przygotowania postępowania, co zdaje się wynikać z art. 83 ust. 3 pkt 3) Pzp, dalej należy ustalić, czy działanie wyczerpujące znamiona strony przedmiotowej z § 2 art. 305 Kk, w celu bezprawnego udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, stanowi działanie w celu wywarcia bezprawnego wpływu na wynik trwającego lub przygotowywanego przetargu lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z regułami języka polskiego przez wynik należy rozumieć  „to, co zostało osiągnięte na skutek jakiś działań”. Zakłada to jakąś ostateczną zmianę sytuacyjną, czy rezultat względem podejmowanych działań. Przenosząc to na grunt fazy przygotowania postępowania niezwykle trudno ustalić moment wywarcia wpływu na wynik „przygotowanego” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż przygotowanie dokumentów zamówienia stanowi proces. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DZIAŁANIE NA SZKODĘ JAKO WYNIK „USTAWIENIA” PRZYGOTOWANEGO PRZETARGU
  • NARUSZENIE STANDARDU OKREŚLONOŚCI PRAWA KARNEGO

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx