http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

REFORMA FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH

9

Podczas posiedzenia zespołu finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort finansów przedstawił szczegółowe rozwiązania reformy dochodów samorządowych oraz ich skutki dla poszczególnych grup samorządów.  Jak zaznaczono na wstępie prezentacji, jednym z założeń reformy jest odseparowanie budżetów samorządowych od wpływu zmian podatkowych w PIT i CIT. Dlatego kwota dochodu samorządu z tytułu udziału w PIT/CIT na rok budżetowy ma być ustalana poprzez pomnożenie należnego danej kategorii JST wskaźnika udziału procentowego przez zwaloryzowane dochody podatników z roku bazowego (n-2) odpowiednio zamieszkałych(PIT)/mających siedzibę na obszarze na obszarze danej jednostki (CIT). Według wstępnych wskaźników udział w dochodach podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej JST wyniesie: dla gmin – 6,5%, dla powiatów – 1,6%, dla miast na prawach powiatu – 8%, a dla województw – 0,145%. Z kolei udział w dochodzie podatników CIT mających siedzibę na obszarze JST wyniesie odpowiednio: dla gmin – 1,2%, dla powiatów – 1,35%, dla miast na prawach powiatu – 1,32%, dla województw – 2,58%. Z szacunków MF wynika, że po zmianach dochody JST z tytułu udziału w PIT będą znacznie wyższe niż obecnie. Zgodnie z prezentacją zastosowanie obecnych zasad ustalania dochodów z PIT przyniosłoby samorządom w 2025 r. dochód w wysokości 85 mld zł. Z kolei nowa metoda naliczania udziałów w PIT przyniesie aż 156 mld zł w 2025 r. Według obliczeń resortu wzrost dochodów samorządów z tytułu udziału w CIT nie będzie tak spektakularny. MF szacuje, że po wprowadzeniu nowego systemu do JST trafi z tego tytułu ok. 27 mld zł (w starym byłoby to 24 mld zł).  W prezentacji szczegółowo opisano także sposób kalkulacji subwencji ogólnej dla JST, który ma uwzględniać potrzeby wydatkowe poszczególnych samorządów. Jak zaznaczono w materiale, potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: ekologicznych, wyrównawczych, oświatowych i rozwojowych. Jak podkreślono w prezentacji, po wprowadzeniu nowego systemu nastąpi zasadnicza zmiana struktury dochodów budżetów samorządowych – zmniejszy się udział subwencji na korzyść większego udziału dochodów z PIT i CIT. Według szacunków resortu relacja dochodów podatkowych PIT i CIT do subwencji ogólnej w 2025 wyniesie 80%/20%. W obecnym (starym) systemie jest to 48%/52%.

 

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx