Solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby cz.1

60

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 19 października 2014 r., wprowadzono wspólną odpowiedzialność podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby oraz wykonawcy za szkodę wyrządzoną zamawiającemu wskutek nieudostępnienia tych zasobów.