Stanowisko regionów ws. Funduszu Spójności

41

W dniu 5 grudnia przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów przesłali postulaty poprawy i poprawki legislacyjne do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021 – 2027. Przywódcy chcą m.in., aby europejska polityka spójności była bardziej elastyczna. Na sesji plenarnej Komitetu Regionów zawarto postulaty w czterech różnych opiniach przyjętych przez przywódców lokalnych i regionalnych. Przedstawione w nich propozycje prowadzą do modernizacji i uproszczenia polityki spójności. Polityka spójności musi zostać uproszczona i uelastyczniona poprzez zmniejszenie obciążenia administracyjnego beneficjentów i zarządzających funduszami, jednak uproszczenie nie może utrudniać udziału regionów, miast i lokalnych zainteresowanych podmiotów. Miasta i regiony domagają się przeglądu i zmniejszenia 46-procentowego cięcia zaproponowanego przez Komisję w odniesieniu do budżetu Funduszu Spójności oraz zapewnienia stabilnego budżetu dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koncentracja tematyczna zasobów EFRR na wybranych celach politycznych nie powinna odbywać się na szczeblu krajowym, jak proponowała Komisja, tylko na szczeblu regionalnym. Pozytywnie odniesiono się do bezpośredniego powiązania Europejskiego Funduszu Społecznego z Europejskim filarem praw socjalnych oraz do koordynacji polityki makroekonomicznej państw członkowskich za pomocą europejskiego semestru jako sposobu wzmocnienia wymiaru społecznego semestru europejskiego i polityki spójności. Na politykę spójności przeznaczono do 2020 r. 365 mld euro.

źródło: www.portalsamorządowy.pl