System wymaga uporządkowania

33

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. po półrocznym vacatio legis, weszła w życie 1 stycznia 1995r. W publikacji Mariana Lemke „Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem” na str. 3 zapisano: „Celem tejże ustawy jest wprowadzenie mechanizmów sprzyjających racjonalnemu, efektywnemu i uczciwemu gospodarowaniu środkami publicznymi przez stworzenie jasnego i przejrzystego systemu zamówień publicznych. Nowy system zapewnia równe traktowanie wszystkich dostawców i wykonawców ubiegających się o zamówienie, sprzyja uczciwej konkurencji między nimi oraz zapobiega zjawiskom korupcyjnym.”