http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wina umyślna wykonawcy podającego nieprawdziwe informacje

51

 

Powiązane artykuły

Prawdziwość podawanych przez wykonawców informacji sankcjonowana jest dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3, który obliguje zamawiającego do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, w stosunku do którego potwierdzi się zarzut podania nieprawdziwych informacji, mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. W opisanej sytuacji zachodzą także podstawy do odrzucenia oferty jako złożonej przez wykonawcę, który powinien być wykluczony z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. Ponadto, przedłożenie stwierdzających nieprawdę dokumentów bądź nierzetelnych oświadczeń, nawet niezależnie od tego, czy skutkowałoby one uzyskaniem zamówienia publicznego, stanowi przestępstwo określone w art. 297 § 1 w związku z art. 305 Kk. Zamawiający, kierując się domniemaniem rzetelności przedłożonych w ofertach dokumentów, nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji zawartych w złożonych ofertach pod względem ich autentyczności. Inaczej rzecz ujmując, zwolniony jest z obowiązku antycypowania niezgodności dokumentów z prawdą. Założenie przeciwne prowadziłoby bowiem do nakazania zamawiającemu sprawdzenia każdego dokumentu z każdej oferty odrębnie, z zaangażowaniem stron, które je wystawiły, i to przed czynnością wyboru oferty. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx