Wina umyślna wykonawcy podającego nieprawdziwe informacje

49

 

Powiązane artykuły

Prawdziwość podawanych przez wykonawców informacji sankcjonowana jest dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3, który obliguje zamawiającego do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, w stosunku do którego potwierdzi się zarzut podania nieprawdziwych informacji, mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. W opisanej sytuacji zachodzą także podstawy do odrzucenia oferty jako złożonej przez wykonawcę, który powinien być wykluczony z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. Ponadto, przedłożenie stwierdzających nieprawdę dokumentów bądź nierzetelnych oświadczeń, nawet niezależnie od tego, czy skutkowałoby one uzyskaniem zamówienia publicznego, stanowi przestępstwo określone w art. 297 § 1 w związku z art. 305 Kk. Zamawiający, kierując się domniemaniem rzetelności przedłożonych w ofertach dokumentów, nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji zawartych w złożonych ofertach pod względem ich autentyczności. Inaczej rzecz ujmując, zwolniony jest z obowiązku antycypowania niezgodności dokumentów z prawdą. Założenie przeciwne prowadziłoby bowiem do nakazania zamawiającemu sprawdzenia każdego dokumentu z każdej oferty odrębnie, z zaangażowaniem stron, które je wystawiły, i to przed czynnością wyboru oferty.