Wpływ dyrektyw Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zamówień publicznych na działalność Krajowej Izby Odwoławczej

37

Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wprowadzenie

Powiązane artykuły

            Zharmonizowane przepisy prawa w zakresie zamówień publicznych stanowią niezwykle istotny element prawa gospodarczego Unii Europejskiej (dalej: UE). Prawo zamówień pub­licznych jest jednym z najważniejszych elementów w procesie usuwania barier na rynku wewnętrznym UE. Praktykom dyskryminacyjnym lub protekcjonistycznym przy udzielaniu za­mówień publicznych nie można skutecznie zapobiegać w drodze stosowania ogólnych zasad wynikających ze swobód rynku wewnętrznego. Ich usunięcie wymaga ujednolicenia niektó­rych aspektów procesu udzielania zamówień publicznych. Pierwsze dyrektywy w tym zakre­sie zostały przyjęte…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis