http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wymóg uzyskania zależnych praw autorskich

36

Zamawiający, jednostka naukowa – działając na podstawie Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim i pełnieniem nadzorów autorskich dla jednego ze swoich wydziałów”.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną tego postępowania[1], w wyniku której stwierdził naruszenia przepisów Pzp.Informacje o wynikach kontroli przekazana została zamawiającemu przy piśmie z dnia 26 lutego 2013 r.[2] wraz ze wskazaniem, iż ma on możliwość zgłoszenia zastrzeżeń w tym zakresie.

Powiązane artykuły

Pismem z dnia 5 marca 2013 r. zamawiający zgłosił zastrzeżenia do Informacji o wyniku kontroli Prezesa UZP. W odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia pismem z dnia 19 marca 2013 r.[3] Prezes UZP nie uwzględnił zastrzeżeń i podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w Informacji o wyniku kontroli. Jednocześnie, działając na podstawie art. 167 ust. 2 Pzp, zastrzeżenia zamawiającego przekazał Krajowej Izby Odwoławczej.[1] Sygn.: KD/1/13.

[2] Znak: UZP/DKUE/KD/1/13.

[3] Znak: UZP/DKUE/W1/421/5(5)/13/PN.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx