http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie dostaw i usług

44

{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających oraz u potencjalnych wykonawców zamówienia.

1. Pojęcie dostawy i usługi,

 • przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego,
 • typologia usług,
 • typologia dostaw,
 • status drobnych zamówień wyłączonych z reżimu ustawowego,

2. Planowanie dostaw i usług

 • problem tzw. dzielenia zamówienia na części,

3. Zasady należytego opisu przedmiotu zamówienia,

 • zakaz utrudniania konkurencji,
 • kody CPV,

4. Zamówienia na dostawy sukcesywne lub powtarzające się okresowo,

 • zamawianie energii elektrycznej i gazu,

5. Zamawianie usług niematerialnych,

 • prace projektowe,
 • prace naukowo-badawcze,

6. Procedury udzielania zamówień na dostawy i usługi,

7. Zasady konstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • obligatoryjna treść SIWZ,
 • fakultatywna treść SIWZ,
 • udostępnianie SIWZ,
 • specyfikacja w Internecie,
Powiązane artykuły

8. Sposób obliczania wynagrodzenia wykonawcy,

 • wynagrodzenie ryczałtowe,
 • wynagrodzenie kosztorysowe,

9. Warunki stawiane wykonawcom oraz dokumentowanie ich spełniania,

 • wykluczenie z postępowania,

10. Kryteria oceny ofert,

 • zasady określania i opisu kryteriów,
 • kryteria mierzalne i niemierzalne,
 • kryterium ceny,

11. Kwalifikacja ofert oraz ich merytoryczna ocena,

 • komisja przetargowa,
 • zasady wyboru oferty najkorzystniejszej,

12. Istotne warunki umów na dostawy i usługi,

 • ograniczenie możliwości zmian i odstępowania od umów,

13. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność za uchybienia,

14. Najczęściej występujące uchybienia przy zamawianiu dostaw i usług.


Warsztaty

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę lub usługę, wskazaną przez prowadzącego,

2. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu oraz zasad dokumentowania ich spełniania,

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx