http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie robót budowlanych

39
{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających oraz u potencjalnych wykonawców zamówienia.

 

1. Zakres pojęciowy „zamówienia na roboty budowlane”
 • pojęcie procesu budowlanego,
2. Planowanie inwestycji budowlanych, problem tzw. dzielenia zamówień
 • problem dzielenia zamówienia na części,
 • zamówienia dodatkowe i uzupełniające,
3. Tryby przetargowe oraz inne dopuszczalne procedury zamawiania robót budowlanych,
4. Kosztorys inwestorski,
5. Zamawianie prac geologicznych i geodezyjno-kartograficznych.
6. Zamawianie prac projektowych
 • konkurs,
 • odpowiedzialność projektanta za braki i usterki dokumentacji budowlanej,
7. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • obligatoryjna treść SIWZ,
 • fakultatywna treść SIWZ,
 • udostępnianie SIWZ,
 • specyfikacja w Internecie,
Powiązane artykuły
8. Zasady należytego opisu  robót budowlanych,
 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • program funkcjonalno-użytkowy,
9. Warunki wymagane od wykonawców oraz dokumentowanie ich spełniania,
 • uzupełnianie dokumentów,
 • wykluczenie wykonawcy,
 • korzystanie z zasobów osób trzecich,
 • podwykonawcy,
10. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej,
 • zasady określania i opisu kryteriów,
 • kryterium ceny,
 • zasady wyboru oferty najkorzystniejszej,
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty,
 • cena kosztorysowa,
 • cena ryczałtowa,
12. Termin realizacji zamówienia budowlanego i jego konsekwencje,
 • harmonogram realizacji robót,
13. Dopuszczenie zaliczkowania wykonawcy,
14. Istotne warunki umowy o roboty budowlane,
 • kary umowne,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • możliwości zmian i odstępowania od umowy,

Warsztaty
Opracowanie warunków udziału w postępowaniu na roboty budowlane oraz zasad dokumentowania ich spełniania.
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx