http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w okresie trzech kwartałów 2021 roku

166

W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku opublikowano 264.849 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 228.144, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 36.705. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 242.806 ogłoszeń (o ponad 22 tys. mniej).


„Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE (2020 – 2021)” w materiale „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2021”.

 

Liczba ogłoszeń opublikowanych w BZP we wrześniu (32.202) jest o około 32% większa w porównaniu do tego samego okresu w roku 2020 (24.421 opublikowanych ogłoszeń).

 

Podczas dziewięciu miesięcy bieżącego roku opublikowano 89.002 ogłoszenia o zamówieniu (w analogicznym okresie roku ubiegłego 93.162), w tym w BZP 73.486  i w TED 15.516. W BZP opublikowano 89.248 ogłoszeń o  wynikach postępowania (w tym o udzieleniu zamówienia), natomiast w TED polscy zamawiający opublikowali 21.189 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 20.431).

 


„Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2020 – 2021)” w materiale „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2021 r.”

 

W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych, wszczynanych na zasadach określonych w Pzp z 2004r. większość udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (87,04%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: zamówienie z wolnej ręki –  10,57%, zapytanie o cenę – 1,80% oraz przetarg ograniczony – 0,31%. Pozostałe procedury stosowane były sporadycznie.

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w Pzp z 2019r. większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Poniżej szczegółowa struktura trybów na podstawie ogłoszeń o wyniku postępowania opublikowanych w roku 2021

 


„Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2021”.

 

W przypadku postępowań o wartości powyżej progów unijnych większość wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,42%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 1,06%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,08%, dialog konkurencyjny – 0,18%, partnerstwo innowacyjne – 0,06%, konkurs – 0,19% Wśród tych zamówień dominują dostawy (57,69% ogółu zamówień), na drugim miejscu znajdują się usługi (35,87% ogółu zamówień), na trzecim roboty budowlane (6,44% ogółu zamówień).

 

Podczas trzech kwartałów bieżącego roku polskim wykonawcom działającym na rynkach europejskich udzielono 100 zamówień publicznych (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 73). W okresie tym polscy zamawiający udzielili 642 zamówień wykonawcom zagranicznym (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 652). Wśród zamówień udzielonych wykonawcom zagranicznym dominują dostawy.

 

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim i europejskim
rynku zamówień publicznych
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx