http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2020 roku

46

W pierwszym kwartale 2020 roku opublikowano 76.875 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 57.925, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 18.950. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 67.847ogłoszeń (o 9.028 mniej niż w roku bieżącym).

 

Polscy zamawiający opublikowali w TED 5.739 ogłoszeń o przetargu i konkursie, co stanowiło około 11,55% takich ogłoszeń opublikowanych przez wszystkie kraje UE i 42,90% ogłoszeń opublikowanych przez nowe kraje członkowskie, a także 7.588 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.

 

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 22.384 ogłoszenia o zamówieniu (38,64% wszystkich opublikowanych ogłoszeń) oraz 23.595 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia (40,73% wszystkich opublikowanych ogłoszeń). Dla porównania – w pierwszym kwartale roku 2019 w BZP opublikowano 28.123 ogłoszenia o zamówieniu oraz 25.282 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Liczbę przetargów ogłaszanych w TED w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższy diagram:

Diagram ze str. 1 Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2019 – „Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE (2019 – 2020)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w pierwszym kwartale roku bieżącego aktywność zamawiających była wyraźnie większa, niż podczas trzech pierwszych miesięcy roku ubiegłego. Informacje o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych opracowane przez UZP nie podają, jaka była wartość ogłoszonych i udzielonych zamówień, należy jednak przyjąć, iż była ona zdecydowanie wyższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Diagram ze str. 2 Informacji o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2020 – „Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2019 – 2020)”

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej wszczynanych postępowań dotyczyło dostaw, następnie usług, a w trzeciej kolejności – robót budowlanych.

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED OGÓŁEM
Roboty budowlane 34,90% 8,27% 29,43%
Dostawy 35,11% 48,08% 37,78%
Usługi 29,99% 43,65% 32,79%

 

Dominującym trybem postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,54% i 98,60%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,21% postępowań poniżej progów oraz w 1,09% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,01% postępowań poniżej progów oraz 0,14% postępowań powyżej progów unijnych. Na tym samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2019r. (incydentalnie) stosowany był dialog konkurencyjny, natomiast partnerstwa innowacyjnego nie zastosowano ani razu.

W pierwszym kwartale bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 237 zamówień (3,12% wszystkich udzielonych zamówień), natomiast w tym czasie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 39 kontraktów.

 

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego UZP oraz

Informacji o polskim i europejskim

rynku zamówień publicznych

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx