http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim

627

Zachowanie zasady pisemności postępowania i prowadzenie postępowania w języku polskim to kolejne, po jawności i równości, naczelne reguły, na których opiera się system zamówień publicznych. Zasada pisemności pomaga w zachowaniu zasady jawności, natomiast zasada prowadzenia postępowania w języku polskim wywodzi się wprost z art. 27 Konstytucji, który ustanawia język polski językiem urzędowym.

W praktyce prowadzenia procedur zamówieniowych zasada pisemności określa sposób sporządzania dokumentacji postępowania, a zasada zastosowania języka polskiego ujednolica sposób komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania. 

UWAGI WSTĘPNE

Zasada pisemności zawarta w art. 9 Prawa zamówień publicznych nie została w jego przepisach zdefiniowana. Można wobec tego próbować wyjaśnić to pojęcie za pomocą znaczenia słów, określonych regułami języka polskiego oraz ewentualnie definicji zawartych w innych ustawach.

Słownik języka polskiego pod pojęciem „pisemny” rozumie utrwalony na piśmie (np. praca pisemna, zgoda pisemna), wyrażony za pomocą pisma lub w jakiś inny sposób związany z pismem, zaś słownik pod red. W. Doroszewskiego określa, że „pisemność” to zasada, że „zetknięcie się uczestników procesu odbywać się może lub nawet musi za pomocą pisma”. Również definicje ustawowe zawarte w przepisach są zgodnie ze słownikowym zakresem tego pojęcia.

Przepisy Kodeksu cywilnego określają, że do zachowania zwykłej formy pisemnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Treść tego oświadczenia nie musi być…

Marcin Meducki

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx