http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wybrane przesłanki odrzucenia oferty – część pierwsza

111

Bezzasadne odrzucenie oferty lub zaniechanie jej odrzucenia pomimo tego, że zachodzą ku temu ustawowe przesłanki może mieć wpływ na wynik postępowania. Dlatego też zaistnienie chociażby jednej z przesłanek wymienionych w przepisach art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 Prawa zamówień publicznych powoduje po stronie zamawiającego bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty.

Ze względu na obszerność omawianego zagadnienia w pierwszej części artykułu poczynione zostały uwagi wprowadzające, natomiast bliższe omówienie wybranych przesłanek odrzucenia oferty, poparte przykładami z „życia wziętymi”, nastąpi w części drugiej.

 Wpływ odrzucenia lub zaniechania odrzucenia oferty na wynik postępowania

Co do zasady, każda czynność lub zaniechanie dokonania czynności, niezgodne z ustawą szkodzi postępowaniu oraz narusza generalną zasadę legalizmu, przy czym nie każde naruszenie przez zamawiającego przepisów o zamówieniach publicznych ma wpływ na wynik postępowania. Pojęcie (istotny) „wpływ” na wynik postępowania odnosi się co do zasady do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania…

Radosław Pruszowski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx