ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

11

W dniu 16 maja br. w formule online odbyła się XVII Konferencja – Zielone zamówienia publiczne, zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Uczestniczyło w niej około 140 osób. Podczas obrad omówione zostały regulacje prawne dotyczące kryteriów oceny ofert, możliwości zastosowania etykiet w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Przybliżono także przepisy rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach, wskazując przy tym praktyczny sposób jego zastosowania. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z systemem akredytacji jednostek oceniających zgodność, których certyfikaty i sprawozdania z badań mogą stanowić przedmiotowe środki dowodowe w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto, dokonano prezentacji  europejskiego rejestru do celów etykietowania energetycznego EPREL, unijnego logo produkcji ekologicznej,  oznakowania EU Ecolabel, do których zamawiający mogą się odwoływać w ramach postępowania przetargowego. Konferencja posłużyła do prezentacji przykładów postępowań o udzielenie zamówienia, w których skutecznie zastosowano środowiskowe kryteria oceny ofert. W trakcie wydarzenia poinformowano również o prowadzonych na szczeblu unijnym pracach legislacyjnych, zmierzających do wprowadzenia w sektorowych aktach prawnych nowych zobowiązań w obszarze zielonych zamówień.

 

źródło: gov.pl/web/uzp