http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Charakter prawny umowy dotacyjnej

75

Część pierwsza

 

Brak dostatecznej analizy umów dotacyjnych (oraz umów o dofinansowanie projektu ze środków europejskich) według kryteriów klasyfikacyjnych jest widoczny w doktrynie prawa finansowego oraz administracyjnego. Z kolei w ramach kwalifikacji typologicznej rozstrzygnięcia wymaga, czy przedmiotem umowy o udzielenie dotacji jest świadczenie niepieniężne (i czy ono w ogóle występuje w tego typu umowach), czy też jej cechą jest przede wszystkim przysporzenie pieniężne.

W celu rozstrzygnięcia tych dylematów można rozważyć, czy wskazane w ustawie o finansach publicznych elementy, które powinny znaleźć się w treści badanej umowy pozwalają na wyodrębnienie typowych elementów umowy cywilnoprawnej, tj.: przedmiotu umowy, treści umowy oraz praw podmiotowych stron powstających w wyniku jej zawarcia. Wnioski pozwolą na przesądzenie czy można uznać, że w istocie chodzi o stypizowaną przepisami ustawy o finansach publicznych umowę nazwaną, którą można by nazywać umową o udzielenie dotacji lub umową dotacyjną.

Zarówno w unormowaniach, jak i w literaturze nie ma co do tych kwestii jasności. Sama nazwa „umowa dotacyjna” jest określeniem doktrynalnym, niewprowadzonym do porządku prawnego expressis verbis. Ustawa o finansach publicznych stanowi: dysponent udzielając dotacji celowej (…) zawiera umowę, która określa w szczególności: 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania; 2) wysokość udzielonej dotacji (…). Stąd można w literaturze spotkać zjawisko określania badanej kategorii umów nazwami pochodzącymi od przedmiotu regulacji ustawy, w treści której pojawia się wymóg umownej konkretyzacji praw i obowiązków beneficjenta dotacji (np. umowy z zakresu administracji społecznej, umowy o powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej). (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx