http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek europejskich zamówień publicznych w listopadzie 2023 roku

29

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W listopadzie polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 823 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 5 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 787 ogłoszeń o zamówieniach i  4 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 1,29%, a w przypadku konkursów wzrost o 25,00%.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w listopadzie danego roku)

2019 2020 2021 2022 2023
1 920 2 095 2 443 2 787 2 823

 

[M_REPORT_SVGeneratedChart_1.png]

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W listopadzie polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 3 153 ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych i 9 ogłoszeń o wynikach konkursów. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 3 351 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 4 ogłoszenia o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 5,91%, a w przypadku konkursów wzrost o 125,00%.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w listopadzie danego roku)

 

2019 2020 2021 2022 2023
2 253 2 294 2 858 3 351 3 153

 

[M_REPORT_SVGeneratedChart_2.png]

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W listopadzie 104 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 90), 1 877 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 1 464), a 1 172 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 1 233).

 

W listopadzie 2023r.

[M_REPORT_SVGeneratedChart_3.png]

W listopadzie 2022r.

[M_REPORT_SVGeneratedChart_4.png]

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W listopadzie ogłoszono zawarcie 10 434 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 12 050. Oznacza to spadek o 13,41%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 1 248 umów, czyli 58,0% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

 

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w listopadzie danego roku)

 

2019 2020 2021 2022 2023
9 906 9 336 11 975 12 050 10 434

 

[M_REPORT_SVGeneratedChart_6.png]

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W listopadzie liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 2 934, co stanowi 21,65% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych – 28,6%, dla dostaw – 18,6% i dla usług – 34,3%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 24,23% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych – 21,2%, dla dostaw – 21,5% i dla usług – 35,7%). Porównując rok do roku – oznacza to spadek o 10,65%.

 

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w listopadzie danego roku)

 

2019 2020 2021 2022 2023
25,14% 19,70% 19,78% 24,23% 21,65%

 

[M_REPORT_SVGeneratedChart_7.png]

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

 

KOMENTARZ

 

Przedstawiona powyżej analiza za miesiąc listopad jest wyraźnie okrojona. Praktycznie ograniczyła się do zaprezentowania wyłącznie pięciu danych. Zabrakło w niej tak istotnych informacji, jak liczby złożonych ofert, odsetek kontraktów poprzedzonych złożeniem wyłącznie jednej oferty i średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części. Brak jest także porównania polskich wskaźników ze wskaźnikami uzyskiwanymi w innych, największych krajach Unii Europejskiej.

 

To istotne ograniczenie spowodowane jest wprowadzeniem w serwisie TED całkiem nowych formularzy ogłoszeń. Nowe e-formularze wprowadzone zostały rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych. Konsekwencją rozporządzenia jest to, że począwszy od dnia 25 października tego roku do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można stosować jedynie formularze w formacie ustanowione tym rozporządzeniem.

 

Dzięki nowym e-formularzom możliwe będzie systematyczne zbieranie informacji dotyczących zamówień publicznych w całej UE, co pozwoli na bardziej skonsolidowane gromadzenie danych. Ta skonsolidowana baza informacji jest kluczowa dla zapewnienia wyższej jakości i kompletności danych, co ma fundamentalne znaczenie dla rzetelnej analizy. Przykładowo, e-formularze posiadają dedykowane pola, umożliwiające strukturalne przekazywanie informacji na temat zamówień publicznych o charakterze ekologicznym, społecznie odpowiedzialnym oraz innowacyjnym.

Wprowadzenie nowych formularzy wiąże się ze zmianą formatu danych zawierających informacje o planowanych, prowadzonych i udzielonych zamówieniach publicznych. Zmiana ta wiąże się z kolei z koniecznością odpowiedniego dostosowania oprogramowania analitycznego, w tym odpowiedzialnego za prezentację danych w tej właśnie rubryce Doradcy.

 

Obecny okres należy traktować nadal jako przejściowy. Widać bowiem niedostosowane aplikacji odpowiedzialnych za zbieranie danych. Aplikacje te na obecnym etapie zawierają jeszcze szereg błędów, co istotnie wpływa na jakość gromadzonych danych.

 

Wykrywamy obecnie szereg błędów, a także wiele braków w publikowanych ogłoszeniach. Polegają one często na błędnym wypełnianiu różnych pól formularza. W ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia brakuje np. informacji o liczbie złożonych ofert, nazwie wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, czy wartości zawartego kontraktu.

 

Należy spodziewać się, że błędne, niekompletne ogłoszenia staną się rzadkością, co wpłynie na ogólną poprawę jakości danych. Pozwoli to na publikowanie informacji o europejskim rynku zamówień w dotychczasowym zakresie, a nawet poszerzenie prezentowanych analiz o nowe informacje.

 

W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia listopada 2023 r.

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx