http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe wartości unijnych kwot progowych oraz średni kurs złotego

38

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski z dnia 6 grudnia 2023 roku pod poz. 1344 ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

 

ŚREDNI KURS ZŁOTEGO

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C, C/2023/902 z 16.11.2023) wynosi 4,6371.

AKTUALNE PROGI UNIJNE

Z załącznika do Obwieszczenia Prezesa UZP wynika, iż:

 1. Aktualne progi unijne, określone w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz ich równowartości w złotych wynoszą:
 • 4 lit. a, w przypadku zamówień klasycznych, o których mowa w art. 7 pkt 33 ustawy na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych – wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł;
 • 4 lit. b, w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – wynosi 143 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 663 105 zł. W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających działających w dziedzinie obronności próg ten dotyczy wyłącznie zamówień na produkty objęte załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE;
 • 4 lit. c, w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych innych niż określeni w pkt 2 – wynosi 221 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 024 799 zł. Próg ten stosuje się także do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających określonych w pkt 2 działających w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nie-objętych załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE;
 • 4 lit. d, wynoszący 750 000 euro, w przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających publicznych – stanowi równowartość kwoty 3 477 825 zł, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów.
 1. Aktualne progi unijne, określone w art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz ich równowartości w złotych wynoszą:
 • 13 lit. a, w przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy – wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł;
 • 13 lit. b, w przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1 – wynosi 221 000 euro, co stanowi równo-wartość kwoty 1 024 799 zł.
 1. Aktualne progi unijne, określone w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE oraz ich równowartość w złotych wynoszą:
 • 15 lit. a, w przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy, na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych – wynosi 443 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 2 054 235 zł;
 • 15 lit. b, w przypadku zamówień sektorowych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających sektorowych – wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł.
 • 15 lit. c, próg wynoszący 1 000 000 euro, w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających sektorowych – stanowi równowartość kwoty 4 637 100 zł.
 1. Aktualne progi unijne, określone w art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE oraz ich równowartość w złotych wynoszą:
 • 8 lit. a, w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych – wynosi 443 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 2 054 235 zł;
 • 8 lit. b, w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych – wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł.
 1. Równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Kwota, o której mowa w:

 • 30 ust. 4 ustawy, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 370 968 zł;
 • 359 ustawy, wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 477 825 zł;
 • 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 ustawy, wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 4 637 100 zł;
 • 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 46 371 000 zł;
 • 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 92 742 000 zł.

 

Wskazane wyżej progi obowiązują od dnia 1 stycznia 2024 roku.

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx